Visie

Visie

Ieder mens heeft evenveel recht op een volwaardig bestaan. Het gaat om wie je bent en wat jij wil bereiken. Wij staan voor toegankelijke zorg en een inclusieve samenleving waarin mensen het leven kunnen leiden dat bij hen past.

Missie

Wij zijn specialist in autismezorg via ambulante begeleiding, behandeling en begeleid wonen. We werken doelgericht met cliënten en hun omgeving aan een betekenisvol bestaan. We zijn partner in de zorg en een kenniscentrum op het gebied van autisme.

Kernwaarden

“We voegen wat toe”

We dragen bij aan de ontwikkeling van de mens in de maatschappij. We zijn betrokken bij onze medewerkers en cliënten en benutten ieders kracht en kwaliteit. We stimuleren een waardevol bestaan, zowel voor cliënt als medewerker.

“We staan naast elkaar”

De cliënt staat centraal. We gaan uit van gelijkwaardigheid en geloven in ieders mogelijkheden. We maken gebruik van het netwerk rondom de cliënt en werken flexibel, op verschillende locaties, naargelang de hulpvraag.

Algemene voorzieningen en ketenpartners zijn onmisbaar om elkaar aan te vullen, expertise te verruimen, belangen te behartigen en hiermee de cliënt de juiste zorg te bieden.

“We zijn deskundig”

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van mensen met autisme. We volgen landelijke ontwikkelingen en laten ons daardoor inspireren. Kennis, deskundigheid en intercollegiale uitwisseling zijn onze uitgangspunten.

“We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen”

We communiceren op alle gebieden open, eerlijk en transparant. We staan open voor feedback en spreken elkaar aan op zowel positieve als kritische zaken. We houden ons aan onze afspraken.

“We werken methodisch en doelgericht”

Onze collega’s stemmen de begeleiding en behandeling volledig af op de individuele cliënt door vraaggericht te werken. Ook bewegen ze mee met de behoefte van de cliënt. We zetten verschillende methodieken en interventies in, precies passend bij elke specifieke hulpvraag.

We stimuleren altijd zelfredzaamheid en een leven ‘zonder zorg’. Waarbij we ons uiteraard nauwgezet aan de gemeentelijke eisen en kaders over evaluatie en voortgangsgesprekken houden.

“We denken in mogelijkheden”

We zijn een dynamische organisatie gericht op ontwikkeling en kwaliteit van de hulpverlening. Met de verbetering van de zorg hoog in het vaandel. Onze nieuwste ontwikkeling is de inzet van e-health als hulpmiddel in de begeleiding en behandeling. Aanvullend werkt onze organisatie samen met opleidingsinstituten die autismekennis uitdragen of vergroten. Ook staan we open voor deelname aan wetenschappelijke (deel)onderzoeken.