Visie

Visie - Missie - Doelstelling

Wat is onze visie?
AB Het Spectrum heeft het standpunt dat iemand met een stoornis of een handicap hetzelfde recht heeft op een volwaardig bestaan als een ieder.
Dit geldt op alle levensgebieden: wonen, werken, onderwijs en vrije tijd. Onze overtuiging is, dat deze levensgebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bij de ondersteuning staat de cliënt te allen tijde centraal en is het essentieel de juiste randvoorwaarden te creëren. Er wordt uitgegaan van de wensen en de mogelijkheden van de cliënt.

Wat is onze missie?
Het geven van kwalitatief goede begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis met een gemiddeld tot hoge intelligentie.
AB Het Spectrum onderscheidt zich van andere organisaties doordat er vraaggericht wordt gewerkt i.p.v. aanbodgericht.
De begeleiding wordt volledig afgestemd op de individuele cliënt.

Doelstelling:
AB Het Spectrum gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt en niet van de beperkingen.
Er wordt naar gestreefd de cliënt meer besef van een eigen verantwoordelijkheid te geven. Dat gebeurt door de cliënt zelf zeggenschap te laten behouden over zijn bestaan. Hierbij krijgt hij ondersteuning door AB Het Spectrum. Dat betekent dat de cliënt leert van zijn (goede en slechte) ervaringen en hierdoor zelf keuzes leert maken. Op deze manier behoudt de cliënt het gevoel van een volwaardig bestaan .
AB Het Spectrum staat gedurende de gehele begeleiding naast de cliënt. Zo krijgt de cliënt geen minderwaardig gevoel. AB Het Spectrum richt zich niet alleen op de symptomen, ook wordt er gezocht naar de mogelijke oorzaak van de problemen, die de cliënt ervaart. Deze worden, voor zover mogelijk, samen met de cliënt aangepakt.
Naast de stoornis wordt ook gekeken hoe iemand zich als persoon heeft ontwikkeld. Hierdoor zal de begeleiding altijd persoonsgericht zijn.
AB Het Spectrum richt zich niet alleen op de cliënt, maar ook op zijn omgeving. Familie, vrienden en collega’s zijn van grote invloed op het leven van de cliënt. Daarom is het van groot belang dat zij het denken van de cliënt gaan begrijpen. De opgave voor de omgeving blijft dat, in de meeste gevallen, zij zich aan de cliënt zullen moeten aanpassen en niet andersom.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security