Cliëntenraad

Cliëntenraad

Wat en waarom eigenlijk?
Bij AB Het Spectrum is al enkele jaren een cliëntenraad actief.
Deelnemers van de cliëntenraad mogen meedenken/ adviseren over vele zaken die betrekking hebben op het beleid, werk en de werkwijze van AB Het Spectrum.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad.
Het doel van de cliëntenraad is het, binnen het kader van de doelstellingen van AB Het Spectrum, behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
Een cliëntenraad is het onafhankelijke en zelfstandige orgaan, dat de cliënten vertegenwoordigt en waarin cliënten en/ of wettelijke vertegenwoordigers van cliënten zitting hebben.

Advisering betreft de volgende zaken:

  • een wijziging van de doelstelling of de grondslag van AB Het Spectrum
  • het overdragen van de zeggenschap of fusie, of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling.
  • een belangrijke wijziging in de organisatie.
  • een belangrijke inkrimping, uitbreiding of een andere wijziging van de werkzaamheden.
  • het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten.

Aantal leden: Minimaal vijf personen.
Aantal vergaderingen: De cliëntenraad stelt zelf vast op welke wijze ze vergadert en op welke wijze tot advisering wordt overgegaan. Ook het aantal vergaderingen (minimaal 4 per jaar) wordt zelf bepaald door de cliëntenraad.
AB Het Spectrum stelt jaarlijks een budget ter beschikking dat wordt aangewend t.b.v. van de cliëntenraad, zoals vergaderkosten, scholing en vorming, werving van nieuwe leden, foldermateriaal, telefoonkosten en reiskosten.
De cliëntenraad maakt gebruik van de in de bij AB Het Spectrum aanwezige voorzieningen, die zij voor de uitvoering van haar taak in redelijkheid nodig heeft.
Bij interesse, kunt u zich aanmelden als kandidaat-lid, dit kan via de ambulant begeleider, of via het mailadres

clientenraad(@)abhetspectrum.nl

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security