Klachtenregeling

Klachten

Ontevreden of een klacht met betrekking tot de begeleiding  

De begeleiders van AB Het Spectrum doen dagelijks hun werk met passie en staan achter de visie van AB Het Spectrum. Gelukkig horen we veel positieve reacties van cliënten, verwijzers en hun omgeving. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is over de begeleiding of een specifiek voorval. Vaak is een oplossing snel gevonden als er over de onvrede gesproken wordt met de begeleider en/of organisatie. Wij stellen het dan ook op prijs wanneer u de onvrede kenbaar maakt, zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Het uitstellen of ‘opsparen’ leidt vaak tot irritatie, iets wat juist voorkomen moet zien te worden.

Hierbij een aantal voorbeelden van zaken die u kunt bespreken:

 • U bent ontevreden over hoe u door de begeleider behandeld wordt.
 • Uw begeleider komt de afspraken niet na.
 • Uw privacy wordt geschonden.
 • U heeft ideeën over hoe de begeleiding verbeterd kan worden.
 • U denkt meer begeleiding nodig te hebben en deze krijgt u niet.
 • Etc.

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?  Dit zijn de stappen die u kunt ondernemen:

 1. Maak uw onvrede bespreekbaar met uw Ambulant Begeleider en/of Casemanager.
 2. Heeft het gesprek met uw Ambulant begeleider onvoldoende nut, dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren van AB Het Spectrum. De contactgegevens kunt u vinden op de websitepagina. U kunt ook contact opnemen met de Administratie. Tel: 033-8884532.
 3. Heeft uw klacht betrekking op de organisatie en niet direct op uw begeleiding/ begeleider, dan kunt u contact opnemen met het management van AB Het Spectrum.
 4. Komt u er met de organisatie niet uit, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij Quasir. Een onafhankelijke en ervaren klachtenfunctionaris zal uw klacht dan zo spoedig mogelijk behandelen.

U kunt uw klacht richten aan:

Quasir afdeling klachtenbemiddeling
t.a.v. Coördinator abonnementen
Postbus 1021
7940 KA Meppel
E-mail: bemiddeling(@)quasir.nl
Tel: 06- 4844 5538

Als u een klacht in wil dienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris Quasir kunt u dat op twee manieren doen.

Mogelijkheid 1:

 1. U bent ontevreden over uw zorg
 2. U praat over uw klachten met uw zorgaanbieder.
 3. U komt samen tot een oplossing. U kunt uw klacht loslaten.
 4. U bent niet tevreden. U meldt uw klacht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
 5. De klachtenfunctionaris geeft advies en staat u bij bij het indienen van een klacht en bemiddelt bij het komen tot een oplossing.
 6. U meldt uw klacht schriftelijk bij de zorgaanbieder. U ontvangt binnen 6 weken* een oordeel.
 7. U bent niet tevreden met het oordeel. U meldt uw klacht bij Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ), tenzij uw zorgaanbieder bij GZ is aangesloten. U betaalt € 50,- klachtengeld. Meer informatie vindt u op www.zorggeschil.nl
 8. GZ doet een bindende uitspraak. U kunt veroordeeld worden tot een bijdrage van max € 500,- in de proceskosten. GZ kan u een schadeclaim toekennen tot max € 25000,-
 9. U neemt genoegen met de uitspraak. U kunt uw klacht loslaten.
 10. U bent niet tevreden met de uitspraak. U kunt binnen 2 maanden na de uitspraak een verzoek indienen tot vernietiging bij de Kantonrechter.

* termijn kan worden verlengd met 4 weken

Mogelijkheid 2:

 1. Uw cliënt, diens nabestaande of vertegenwoordiger is ontevreden/heeft een klacht.
 2. Klager wendt zich tot de Klachtenfunctionaris (KF) Quasir. KF adviseert over de klacht en helpt bij formuleren van de klacht en onderzoekt mogelijke oplossing.
 3. Klager laat zich gratis bijstaan door KF. Klacht wordt zorgvuldig onderzocht. Klager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.
 4. KF draagt zorg voor bemiddeling en past hoor/wederhoor toe. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 5. KF maakt geen inhoudelijk verslag; wel verslag van proces en afspraken. Een oplossing wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen bevestigd.
 6. Als ondanks bemiddeling geen oplossing wordt bereikt, verwijst KF voor verdere behandeling terug naar zorgaanbieder.
 7. KF wijst op de mogelijkheid om geschil na verdere afhandeling door zorgaanbieder, voor te leggen aan Geschilleninstantie waarbij zorgaanbieder is aangesloten.
 8. Klager dient schriftelijk een klacht in bij zorgaanbieder.
 9. Klager ontvangt uiterlijk binnen 6 weken* schriftelijk bericht terug over de beslissing, maatregelen en termijn van realisatie.

*Kan met 4 weken verlengd worden indien vereist

www.quasir.nl

Ontevreden of een klacht met betrekking tot een gevolgde training

Vanuit AB het Spectrum worden trainingen met grote zorgvuldigheid ontwikkeld en verzorgd. We zijn doorlopend bezig met ontwikkeling en verbetering. Na een training wordt deelnemers daarom gevraagd een enquête in te vullen. Hier kunnen complimenten uitgesproken worden en zijn ideeën en tips welkom. Als iemand van mening is dat een klacht op zijn plaats is kan dat ook in de enquête aangegeven worden. Meer over de klachtenprocedure met betrekking tot trainingen vindt u hier.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security