Financiering

Financiering van de zorg vanuit AB Het Spectrum kan op verschillende manieren: via zorg in natura (ZIN), vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of uit eigen middelen.

Financiering via de gemeente ‘zorg in natura’ (ZIN)

De gemeenten waarmee we contractafspraken hebben, kunnen een indicatie voor begeleiding in ZIN afgeven vanuit de Jeugdwet (tot 18 jaar), of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is goed eerst te informeren naar de mogelijkheden bij het Jeugdteam. Bijvoorbeeld Centrum voor Jeugd en Gezin, of de Wmo afdeling van de gemeente.

Financiering via de gemeente of CIZ in persoonsgebonden budget (PGB)

Ook bestaat de mogelijkheid om begeleiding te betalen vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). De manier waarop je PGB aanvraagt is afhankelijk van de individuele situatie. Aanvraag van een PGB voor zorg via de Jeugdwet of Wmo gaat via de gemeente. Aanvraag van een PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) verloopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Eigen middelen

Ook wie het traject van diagnostiek, behandeling of begeleiding zelf wil bekostigen, is welkom. Er is dan geen beschikking nodig vanuit de gemeente. Als je hiervoor belangstelling hebt, neem dan contact met ons op voor meer informatie.