zaterdagopvang

Groepsopvang

Dagopvang op zaterdag:

De zaterdagopvang bestaat uit 3 groepen van maximaal 4 kinderen met elk hun eigen begeleider. De opvang is bedoeld voor kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 van het basisonderwijs, met een autismespectrum stoornis (ASS), aanverwante stoornis en/of gedragsstoornis, met een normale tot hoge intelligentie.

Het programma start om 10.00 uur op de locatie van AB Het Spectrum te Amersfoort. Na de gezamenlijke lunch wordt er in de regel buitenhuis een activiteit ondernomen met de hele groep. De begeleiders zijn professionals van AB Het Spectrum, gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met ASS.

De dagopvang valt onder het aantal beschikkingsuren dat u van de gemeente toegekend gekregen heeft. Om aan te sluiten bij de dagopvang vraagt AB het Spectrum 2 beschikkingsuren per zaterdagopvang. U kunt dit ook zien als 1 uur per week binnen de ZIN periode (4 weken). Een voorbeeld: U heeft van de gemeente 3 uur beschikking gekregen en u wilt uw kind graag laten aansluiten bij de zaterdagopvang. AB het Spectrum rekent hiervoor 1 uur per week. De totaal te besteden beschikkingsuren veranderen hierdoor naar 2 uur per week voor (ambulante) begeleiding.

Er wordt geen eigen bijdrage van ouders/verzorgers gevraagd. Het kan soms zijn dat de geplande activiteit de hele zaterdagopvang in beslag neemt. Dan zullen de begeleiders aan u vragen om zelf voor een lunchpakket voor uw kind te zorgen. Dit komt echter maar zeer weinig voor.

Doelstelling dagopvang:
De dagopvang is bedoeld om kinderen in groepsverband vaardigheden aan te leren die de zelfstandigheid vergroten. Dit vanuit de visie van AB Het Spectrum, waar we kijken naar de mogelijkheden van het kind. Het gedrag binnen de groep staat centraal en wordt gemeten aan de hand van groepsdoelen, bijvoorbeeld het leren aangeven van grenzen, opkomen voor jezelf, leren samenwerken, omgaan met emoties (winnen/ verliezen) en leren rekening houden met elkaar. Tevens is de dagopvang bedoeld ter ontlasting van de ouders (/ verzorgers). 

Kennismaking:

Wanneer het aanmeldingsformulier is ingevuld, wordt er een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens de eerste kennismaking met de groep, wordt met de betrokkenen besproken of de zaterdagopvang past bij de hulpvraag. Het kind mag een keer meedraaien in de groep. Als alle betrokkenen ermee instemmen, wordt in overleg een startdatum gepland.

Als de dagopvang niet de juiste keuze blijkt te zijn, wordt een ander begeleidingsadvies aan de ouders voorgesteld.

Inhoud:
De zaterdagopvang is elke 2e en 4e zaterdag van een kalendermaand.
Ongeveer 2 dagen van tevoren ontvangen ouders en het kind het programma voor die dag. Tot maximaal 24 uur van tevoren kan een kind kosteloos worden afgemeld.
De kinderen worden verwacht om 10.00 uur op de locatie van AB Het Spectrum te Amersfoort. Bij het overdragen van het kind is er ruimte voor de ouders om bijzonderheden door te nemen.

De kinderen starten met begeleid spelen. Er wordt rekening gehouden met de groepsdoelen. De dag wordt ingevuld met (actieve) groepsactiviteiten en individuele activiteiten, die zowel binnen als buiten plaatsvinden. Er worden regelmatig tussentijdse rustpauzes ingelast. De lunch is inbegrepen en wordt gezamenlijk gedaan.

Tussen 15.45 - 16.00 uur worden de kinderen opgehaald. Bij het ophalen wordt er door de begeleiders een korte, individuele overdracht aan de desbetreffende ouders/verzorgers gegeven. De begeleiders schrijven na afloop van de dagopvang een groepsrapportage, welke bijgevoegd wordt in het dossier van uw kind. Er is altijd ruimte om een persoonlijk gesprek met (een van) de begeleiders aan te vragen over (de ontwikkeling van) uw kind.