Kwaliteit

Cliëntenraad

Wat en waarom eigenlijk?
Bij AB Het Spectrum is al enkele jaren een cliëntenraad actief.
Deelnemers van de cliëntenraad mogen meedenken/ adviseren over vele zaken die betrekking hebben op het beleid, werk en de werkwijze van AB Het Spectrum.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad.
Het doel van de cliëntenraad is het, binnen het kader van de doelstellingen van AB Het Spectrum, behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
Een Cliëntenraad is het onafhankelijke en zelfstandige orgaan, dat de cliënten vertegenwoordigt en waarin cliënten en/ of wettelijke vertegenwoordigers van cliënten zitting hebben.

Advisering betreft de volgende zaken:
een wijziging van de doelstelling of de grondslag van AB Het Spectrum
het overdragen van de zeggenschap of fusie, of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling.
een belangrijke wijziging in de organisatie.
een belangrijke inkrimping, uitbreiding of een andere wijziging van de werkzaamheden.
het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten.

Aantal leden: Minimaal vijf personen.
Aantal vergaderingen: De cliëntenraad stelt zelf vast op welke wijze ze vergadert en op welke wijze tot advisering wordt overgegaan. Ook het aantal vergaderingen (minimaal 4 per jaar) wordt zelf bepaald door de cliëntenraad.
AB Het Spectrum stelt jaarlijks een budget ter beschikking dat wordt aangewend t.b.v. van de cliëntenraad, zoals vergaderkosten, scholing en vorming, werving van nieuwe leden, foldermateriaal, telefoonkosten en reiskosten.
De cliëntenraad maakt gebruik van de in de bij AB Het Spectrum aanwezige voorzieningen, die zij voor de uitvoering van haar taak in redelijkheid nodig heeft.
Bij interesse, kunt u zich aanmelden als kandidaat-lid, dit kan via de ambulant begeleider, of via het mailadres
clientenraad@abhetspectrum.nl

Klachten en privacy / Vertrouwenspersoon

Meldcode en verwijsindex

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld signalering door ambulant begeleiders, huisartsen en leerkrachten. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De meldcode bestaat uit een aantal stappen die aangeven wat professionals moeten doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld. Daarnaast heeft de overheid een aantal eisen en voorwaarden gesteld aan de organisatie zelf.
Zo is in 2019 de procedure aangepast en wordt de meldcode gehanteerd aan de hand van het afwegingskader.

AB Het Spectrum hanteert deze meldcode en heeft deze geïmplementeerd naar de organisatie.

AB Het Spectrum hanteert deze meldcode en heeft deze geïmplementeerd naar de organisatie. Ook zijn alle medewerkers getraind om hiermee te werken.

Onderstaande link verwijst naar de landelijke meldcode:
http://www.rijksoverheid.nl

Verwijsindex
De Verwijsindex is een internetapplicatie waarin jongeren vanuit een lokaal signaleringssysteem worden opgenomen. Het doel is samenwerking, signalering en afstemming tussen professionals te bevorderen. De Verwijsindex is een landelijk systeem en daarmee gaan signalen door een verhuizing niet verloren. Als door meerdere professionals een signaal afgegeven wordt, treedt een ‘match’ op en kunnen samenwerkingsafspraken gemaakt worden.

Een professional kan een kind of jongere in de Verwijsindex signaleren conform de daarvoor geldende criteria van zijn organisatie. Door middel van ‘matching’ zorgt de verwijsindex dat hulpverleners gezamenlijk verantwoordelijk worden voor het hulpverleningsproces aan een kind of jongere. Daarnaast kunnen zij (voor zover wet- en regelgeving dit toestaat) relevante informatie uitwisselen. AB Het spectrum heeft twee instantiebeheerders die toezien op het werken met de verwijsindex conform het opgestelde protocol.

Kwaliteitstoezicht WMO rapportage

Reageren niet mogelijk

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security