Begeleid wonen

Beschermd/begeleid wonen

Beschermd/begeleid wonen voor personen met een Autisme Spectrum stoornis

Woningen
Sinds 2013 heeft AB Het Spectrum twee woningen in Amersfoort (Vathorst), waar beschermd/begeleid wonen wordt aangeboden.

De eengezinswoningen in een gezellige woonwijk bieden ruimte voor 4 tot 5 bewoners.
De bewoners hebben een ruime eigen (slaap)kamer, gezamenlijke keuken, woonkamer, badkamer en tuin tot hun beschikking.
De woningen liggen dichtbij voorzieningen zoals een winkelcentrum, bushalte/ station.
Er is dagelijks enkele uren woonbegeleiding aanwezig voor alle praktische zaken.
De momenten worden afgestemd op de behoefte van de bewoner.
Daarnaast komt de ambulant begeleider op afspraak voor individuele begeleiding van de bewoner.
Zij werken samen aan de doelen zoals die zijn gesteld in het begeleidingsplan.
Beide begeleiders besteden aandacht aan alle levensfacetten (wonen, daginvulling zoals school/ werk en vrije tijd).

Speerpunten vanuit AB Het Spectrum
1. Aanleren van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen en verbetering/ vermindering probleemgedrag.
Naast de woonbegeleiding, die gemiddeld 5 uur per dag aanwezig zal zijn, heeft iedere cliënt een individuele begeleider. Afhankelijk van de zorgvraag maken zij afspraken met de cliënten. Samen werken zij aan de doelen zoals die zijn gesteld in het begeleidingsplan. De woonbegeleider is er voor alle praktische dagelijkse zaken, zoals opstaan ’s ochtends, huishouding, boodschappen doen en koken. Maar ook voor een spelletje ’s avonds na het eten. De ambulant begeleider houdt zich bezig met het psychische en sociaal welbevinden van de bewoner.
Iedere cliënt wordt gelijkwaardig behandeld en krijgt dezelfde kans deze vorm van zelfstandigheid op te pakken. Hierdoor stijgt het zelfvertrouwen van de cliënt en het gevoel voor eigenwaarde. Een cliënt is echter verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en daden en zal de gevolgen daarvan moeten dragen. AB Het Spectrum werkt samen met eventuele behandelaren, de wijkagent, reclassering en eventuele andere ketenpartners.

Sociale activering en integratie
2. Sociale activering en integratie.
Om een cliënt volwaardig deel te laten nemen aan de maatschappij, is het streven dat iedereen een zinvolle daginvulling heeft. Per individu wordt gekeken of dit een opleiding is, stage/ vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Dit gehele proces wordt begeleid. Ook wordt de intensiteit van de daginvulling in de gaten gehouden. Een cliënt dient geprikkeld te worden om zijn mogelijkheden te benutten en te vergroten. Maar ook dienen grenzen bewaakt te worden.
Het is geen verplichting voor de cliënt om van te voren al een dagbesteding te hebben of (geheel) zelfstandig te functioneren. Er wordt aandacht besteed aan de invulling van vrije tijd en de weekenden. Gekeken wordt naar passende activiteiten elders. Maar ook hierbij is het van belang een balans te zoeken tussen draagkracht en draaglast.

Doelgroep:
Personen met langdurige psychische problemen waaronder autisme, zoals PDD-NOS in combinatie met gedragsstoornissen zoals AD(H)D en stoornissen zoals NAH. AB Het Spectrum staat open voor personen die te maken hebben (gehad) met justitie/ ex- verslaafden of/ en de forensische psychiatrie. Per woning wordt gekeken welke bewoners goed met elkaar in een huis kunnen wonen. Hierbij wordt rekening gehouden met psychische problematiek/ diagnoses, zelfstandigheid en zorgvraag.

Aanmelding:
Mensen die interesse hebben voor een woonplek bij AB Het Spectrum. kunnen zich vrijblijvend aanmelden middels het aanmeldingsformulier.
Er wordt dan een intake gesprek gepland, waarbij ook eventuele familie of andere betrokkenen aanwezig zijn. De toekomstige bewoner wordt gevraagd een scorelijst in te vullen. Daarmee krijgt AB Het Spectrum inzicht in de vaardigheden die de cliënt al beheerst of denkt te beheersen.
AB Het Spectrum vindt het belangrijk om familie of andere betrokkenen bij het gehele traject te betrekken. Dit gebeurt wel altijd met goedkeuring van de volwassen cliënt. De familie wordt ook bij het begeleidingstraject betrokken, als dit gewenst is door de cliënt en het ten goede komt aan de cliënt. Tijdens het intakegesprek wordt er een risico- en anamneselijst ingevuld.
Zodra bekend wordt dat er zicht is op een woonplek, wordt de cliënt gevraagd 3 keer op bezoek te komen in de woning om kennis te maken met de bewoners. Het is van essentieel belang dat de nieuwe bewoner ‘past’ bij de huidige bewoners.

Kosten:
Voor het wonen in één van de woonhuizen is een beschikking van de gemeente nodig. Dit kan een WMO beschikking zijn of een ZZP beschikking. Tijdens de intake wordt besproken hoeveel uur zorg er gewenst is en wat dan een passende beschikking zou kunnen zijn. Het wijkteam is hier altijd bij betrokken.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security